Ilmoitusehdot ja tekniset ohjeet

Verkkonummi Oy:n ilmoitusten sopimusehdot

Mainokset

Kampanja-aika

Verkkonummi Oy myy mainosajan kalenteriviikon (ma-su) jaksoissa. Vajaista kalenteriviikoista veloitetaan koko jakson hinta. Kampanjan alku ja loppupäivät sovitaan tapauskohtaisesti.

Mainospaikat

Mainospaikat ja niiden hinnat käyvät ilmi oheisesta mediakortista. Mainoshintoja tarkistetaan määräajoin, mutta tarkistukset eivät vaikuta jo sovittujen kampanjoiden hintoihin. Erityisiin mainoksiin on mahdollisuus eri sopimuksesta.

Mainospaikat myydään ehdollisina Verkkonummella saapuneiden maksujen mukaisessa etusijajärjestyksessä. Jos ilmenee, että sivuille on jo myyty mainoksia siten, ettei mainos mahdu sinne tarkoitettuna ajankohtana, Verkkonummi tiedustelee asiakkaalta asettaako hän kampanja-ajan vai mainospaikan etusijalle. Jos asiakas valitsee kampanja-ajan, eikä tilaa ole, Verkkonummi palauttaa jo suoritetusta maksusta määrän, joka vastaa suhteessa suoritettuun maksuun sitä ajanjaksoa, jolloin tilaa ei ole. Jos asiakas valitsee mainospaikan, mainos julkaistaan heti kun tilaa on.

Mainospaikat ovat pääosin ns. karusellipaikkoja. Karusellipaikoilla ilmoitukset vaihtuvat ohjelmallisesti sivun latauksen yhteydessä. Ilmoittaja voi ostaa yksinoikeuden tiettyyn mainospaikkaan kampanjan ajaksi, ellei paikalle ole jo sovittu muita mainoksia. Karusellissa olevien mainosten määrä voi vaihtua, viimeisimmät tiedot käyvät aina ilmi voimassaolevasta mediakortista.

Lasten sivuille emme ota mainoksia.

Verkkonummi haluaa noudatta markkinoinnissa korkeaa etiikkaa. Verkkonummi ei julkaise hyvien tapojen vastaisina tai sopimattomina pitämiään mainoksia, ilmoituksia tai yrityshakemistokuvauksia. Noudatamme kuluttajaviranomaisten ohjeita markkinoinnissa.

Mainospaikkaa ei voi luovuttaa kolmannelle taholle. Verkkonummi julkaisee ainoastaan sopimuskumppaniensa omia ilmoituksia.

Mainosaineisto

Ellei muuta erikseen sovita, valmiin mainosaineiston on oltava perillä Verkkonummi Oy:ssä vähintään 2 vuorokautta ennen ilmoituksen ilmestymisajankohtaa. Aineiston ohjeineen voi toimittaa joko verkkopalvelua käyttäen tai sähköpostitse osoitteeseen mainos(att)verkkonummi.fi.

Mainostuotanto

Verkkonummi voi tehdä verkkolehteen sopivan mainoksen, jos ilmoittaja niin haluaa. Hinnasta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Aineiston virheellisyys ja viivästys

Verkkonummi Oy edellyttää ilmoitusten ja niiden kuvamateriaalin olevan toimivaa ja korkealaatuisia. Ellei materiaalin laatu ole Verkkonummea tyydyttävää, Verkkonummi ilmoittaa tästä viipymättä ilmoittajalle. Ilmoittaja voi tällöin valita, haluaako vetäytyä ilmoittamisesta, yritetäänkö materiaalia parannella teknisesti Verkkonummessa vai toimittaako ilmoittaja uuden materiaalin.

Aineiston teknisestä toimimattomuudesta tai materiaalin parantamistyöstä aiheutuvasta korjaustyöstä sovitaan erikseen.

Mainos ei voi olla yhteensopimaton Verkkonummi.fi:n käyttämän tekniikan kanssa. Jos yhteensopivuusongelmia ilmenee, mainosaineistoa ei voida sivuille sijoittaa tai se on sivuilta poistettava. Mainos voidaan eri pyynnöstä alustavasti testata, mutta tämä ei välttämättä poista yhteensopivuusongelmia (tai ne kaikki eivät tule heti ilmi). Jos mainostaja haluaa käyttää pelkkiä kuvamuotoja edistyneempää tekniikkaa mainoksessaan, riski tekniikoiden ja scriptien toimimattomuudesta on mainostajalla alustavasta testauksesta huolimatta.

Jos aineisto myöhästyy, on sisällöllisesti arveluttavaa, teknisesti toimimatonta tai aiheuttaa muuten sivustolla teknisiä ongelmia, Verkkonummi ei takaa kampanjan alkavan haluttuna ajankohtana.

Ohjeiden tai sopimusehtojen vastainen materiaali poistetaan. Materiaalia ei palauteta mainostajalle, vaan se tuhotaan.

Aineiston vaihtaminen kampanjan aikana

Mainoskampanjan hinta sisältää yhden aineiston muutoksen järjestelmään/viikko. Muutettu aineisto on toimitettava Verkkonummeen samaa aikataulua noudattaen kuin muukin aineisto. Mikäli muutoksia tarvitaan useammin, on siitä sovittava erikseen.

Palvelukartta

Palvelukartan sopimusjakson jo maksettua määrää ei palauteta, vaikka ilmoittaja irtisanoo palvelukarttaa koskevan sopimuksen. Ks. kohta Ilmoitusten peruuttaminen.

Palvelukartan tietojen pitäminen ajantasaisina on olennaista kartan luotettavuudelle. Jos huomaamme tiedoissa virheitä tai vanhentumisia, koetamme ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Ellei yhteydenotto onnistu tai emme muuten saa vastausta viikossa viestistämme, poistamme tiedot palvelukartasta.

Yrityshakemisto

Yrityshakemistoon ilmoitustila myydään kalenterivuoden loppuun saakka.

Yrityshakemiston tietojen pitäminen ajantasaisina on olennaista hakemiston luotettavuudelle. Jos huomaamme hakemistotiedoissa virheitä tai vanhentumisia, koetamme ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Ellei yhteydenotto onnistu tai emme muuten saa vastausta viikossa viestistämme, poistamme tiedot yrityshakemistosta.

Yleistä

Maksuehto

Kaikki Verkkonummen myynti on käteiskauppaa: vaikka ilmoituksista lähetetään lasku, lasku erääntyy maksettavaksi laskun päiväystä seuraavana päivänä. Lasku lähetetään heti kun ilmoituksesta on sovittu. Ilmoita.verkkonummi.fi -sivuston kautta jätettyjen ilmoitusten osalta lasku lähetetään kun ilmoitus on Verkkonummeen saapunut.

Mainos julkaistaan sovittuna ajankohtana vain jos laskun koko määrä on saapunut Verkkonummi Oy:n pankkitilille ennen julkaisuajan alkamista.

Lasku

Lasku lähetetään ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen ns. pdf-tiedostona. Ilmoittaja voi tulostaa laskun itselleen, jos tarvitsee siitä paperisen kappaleen.

Ilmoituksen tai muun tilauksen peruuttaminen

Jos ilmoitus tai muu tilaus, mukaan lukien hakemistotilaus tai palvelukarttatiedot, halutaan peruuttaa, siitä on ilmoitettava Verkkonummi Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen toimitus(att)verkkonummi.fi.

Ilmoituksen tai muun tilauksen peruuttamisesta huolimatta siitä veloitetaan sopimuksen mukainen hinta, jos Verkkonummi on jo alkanut toimiin ilmoituksen tai muun tilauksen vuoksi. Ellei ilmoitusta tai tilausta ole vielä laskutettu, laskutetaan aina vähintään jo tehty työ.

Verkkonummella on oikeus veloitukseen tilanteessa, jossa ilmoituksen tai muun tilauksen poistaminen tai julkaisematta jääminen johtuu asiakkaan laiminlyönnistä, kuten esimerkiksi asiakkaan tietojen ajantasaisuutta koskevan ehdon laiminlyönnin vuoksi.

Sopimuksen irtisanominen

Verkkonummi Oy varaa mahdollisuuden irtisanoa yli kuukauden ajaksi solmitut sopimukset, niin toistaiseksi voimassa olevat kuin määräaikaiset, harkintansa mukaan noudattaen kahden viikon irtisanomisaikaa. Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ennen uuden laskutusjakson alkamista.

Reklamaatiot

Ilmoituksia ja palvelukarttaa koskevat huomautukset tulee tehdä kirjallisena viimeistään 8 vuorokauden kuluttua virheellisen aineiston ensimmäisestä ilmestymisestä tai viivästyksen alkuhetkestä.

Palvelun toiminta

Verkkonummi Oy pyrkii siihen, että sen verkkopalvelu on jatkuvassa toiminnassa. Verkkopalveluissa voi kuitenkin esiintyä teknisiä ongelmia ja käyttökatkoja mm. huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi.

Verkkonummella ei ole vastuuta verkkopalvelun keskeytyksistä eikä Verkkonummi Oy korvaa asiakkaalle palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia, välittömiä eikä välillisiä vahinkoja.

Verkkonummi Oy pyrkii korjaamaan vaikutuspiirissään olevat häiriöt mahdollisimman nopeasti kohtuullisin kustannuksin. Osa häiriöistä voi olla Verkkonummen vaikutuspiirin ulkopuolella. Niihin emme voi vaikuttaa.

Ylivoimainen este

Jos ylivoimainen este estää Verkkonummi Oy:tä täyttämästä velvoitteitaan eikä sen vaikutusta voida poistaa ilman Verkkonummi Oy:n kannalta ja mainoksen hintaan nähden kohtuuttomia lisäkustannuksia, Verkkonummella on oikeus pidättäytyä sopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa suorittamisesta siltä osin ja siltä ajalta, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden sopimuksen mukaisen täyttämisen.

Tällainen ylivoimaisen esteen muodostava tapahtuma voi muun ohella olla viranomaisen toimenpide, tuonti- tai vientikielto, toiminnan keskeytyminen vesivahingon tai tulipalon tai muun onnettomuuden seurauksena, yleisen liikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus (myös milloin sopijapuoli on siihen osallisena) taikka muu vastaava vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy, jota Verkkonummi tai sen alihankkija ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon ja jonka seurauksia ne eivät kohtuudella ole voineet välttää.

Korvauksen rajoitusehto

Verkkonummi Oy:n korvausvelvollisuus rajoittuu enintään ko. yksittäisestä ilmoituksesta, palvelukarttajaksosta tai muusta yksittäisestä toimesta jo maksettuun määrään.

Henkilötiedot

Verkkonummi Oy kerää vain ilmoituksen laatimisen, yhteydenottojen ja laskutuksen kannalta tarpeelliset tiedot ilmoittajasta. Palvelun koskiessa Yrityshakemistoa kerätään vain hakemistosta ilmenevät tarpeelliset tiedot yrityksestä, sekä laskutusta ja yhteydenottoja varten tarpeelliset tiedot ilmoittajasta. Verkkopalvelun kautta jätetyistä ilmoituksista kerätään myös ne tiedot, jotka ovat tarpeen mahdollisten verkkohyökkäysten tunnistamiseen, torjumiseen ja vastuun toteuttamiseen. Verkkonummi Oy ei luovuta kerättyjä tietoja edelleen. Tietoja käsittelevät vain Verkkonummi Oy:n toimituksessa työskentelevät henkilöt sekä laskutuksen osalta tilitoimiston henkilöstö.

Ilmoitusehtojen muuttaminen

Verkkonummi Oy voi muuttaa näitä ilmoitusehtoja. Uudet ehdot tulevat voimaan niiden julkaisuajankohtana. Muutokset koskevat vain niiden voimaantulon jälkeen sovittuja mainoksia ja ilmoituksia. Sopimusehtojen muutoksista mainitaan myös etusivulla erikseen muutospäivämäärineen, kun muutos on julkaistu. Etusivulla on aina myös mainita viimeisestä muutospäivämäärästä.Tekniset ohjeet

Mainokset voidaan toimittaa gif-, jpg, png tai html-muodoissa. Jos mainoksen on tarkoitus ohjata klikatessa toiselle sivulle, tarvitaan URL-osoite, johon mainos linkitetään. Linkitys tapahtuu aina uudelle, erilliseen ikkunaan aukevalle sivulle. Html -aineistosta tarvitaan myös jokin em. kuvamuodoista -varmistukseksi.

Emme toivo flash tai vastaavilla tekniikoilla toteutettuja mainoksia. Olemme nähneet liikaa näillä tekniikoilla toteutettuja mainoksia, jotka syövät vastaanottajan koko tietoliikennekaistan/prosessoritehon ja aiheuttavat lukijalle turhautumisia. Mikäli välttämättä haluat flash tai vastaavalla tekniikalla toteutetun mainoksen, asiasta on sovittava erikseen. Flash mainokset eivät noudata mediakortissa mainittua hinnoittelua, vaan ovat selvästi kallimpia mainostajalle. Flash tiedosto on koodattava siten, että mainos ei voi esiintyä laajempana kuin sovitun mainospaikan maksimikoko. Flash mainoksen on oltava virheettömästi kaikissa Flash Player debug-versioissa toimiva, alkaen numerosta 8 aina uusimpaan saakka.

Toistaiseksi sama koskee ääntä sisältäviä mainoksia.

Javascript, ActiveX ja vastaavat sekä tagien kautta esitettävät mainokset

Javascriptia sisältävien tai tagien kautta esitettävien mainosten tulee toimia ainakin Internet Explorerin versioissa 6, 7 ja 8, sekä Firefoxin, Safarin ja Operan viimeisimmässä versiossa. Jos mainos esitetään tägin kautta, mainosta ei saa pyrkiä näyttämään kuin vain sellaisilla selaimilla ja käyttöjärjestelmillä, joilla se on testattu. Tästä on toimitettava tieto mainoksen toimittamisen yhteydessä. Koska Verkkonummi.fi käyttää sivustollaan paljon javascriptia, on mahdollista että yhteensopivuusongelmia ilmenee. Jos näin käy, mainosaineistoa ei voida sivuille sijoittaa tai se on sivuilta poistettava. Riski tästä on aina mainostajalla.

Laajenevia mainoksia emme näytä. Muunlaisen flash'iä, javascriptiä tai HTML5 tms.sisältävän mainoksen esittäminen on sen sijaan mahdollista - hyvän maun puitteissa.

Viimeksi päivitetty (14.01.2013 12:56)